Omaishoitajien palkkiot kuntoon!

Puheeni hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa 19.12.2022.

Omaishoitajien asia on meille Perussuomalaisille tärkeä. Teimme esityksen valtuustossa omaishoidon kaikkien maksuluokkien harmonisoinnista korkeimpaan luokkaan: ”Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää; omaishoidon palkkioluokista maksuluokista 1, 2 ja 3 harmonisoidaan myös korkeimpaan maksuluokkaan. Tämän kustannusvaikutus n. 1milj. euroa. Esitämme tämän lisäyksen talousarvioon. (kappale 6.2 - ikääntyneiden palvelut, kustannuslaskelma sivulla 33.) Hävisimme äänestyksen 44-15. Tässä vielä puheeni kokonaisuudessaan; Ryhmäpuhe aluevaltuustoryhmä 19.12.2022

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät Lapin aluevaltuutetut, viranhaltijat ja te Lappilaiset jotka seuraatte kokousta. Hyvinvointialueiden aloittamisen kynnyksellä voimme todeta että matka tähän pisteeseen on ollut pitkä. Paras-hanke aloitettiin 2006 ja Kataisen hallitus lopetti sen 2011, 2014-2015 valmisteltiin uudistusta viiden alueen pohjalta, Sipilän hallitus asetti maakuntavaalit järjestettäväksi tammikuussa 2018, mutta niitä lykättiin puolella vuodella järjestettäväksi, tämän jälkeen vaaleja lykättiin edelleen puolella vuodella ja vielä kolmannen kerran puolella vuodella. Sipilän hallituksen sote kaatui 8.3.2019.

Nyt meillä on Marinin hallituksen esityksen mukainen hyvinvointialue viittä vaille valmiina. Uudistuksen keskeisimmät tavoitteet ovat olleet: turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. On täysin selvää, että tänä vuonna olemme rakentaneet alueen hallintoa, strategiaa ja työ on ollut valmistelevaa. Meidän ei tule unohtaa näitä uudistuksella asetettuja tavoitteita. Tulee kysyä, miten tämä Lapin hyvinvointialue parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, miten se turvaa laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti ja miten se vasta ikääntymisen haasteisiin? On täysin selvää, että tämä uudistus ei tule vielä pitkään aikaan hillitsemään kustannusten kasvua.

Perussuomalainen ryhmä katsoo että hyvinvointialue ei ratkaise suurta osaa ongelmista mitkä meitä haastavat. Emme puolueena ole kannattaneet tämän uuden hallinnon tason perustamista ja on selvää että alueiden haasteet ovat nyt yhä selvemmin nähtävillä mitä pidemmälle valmistelua olemme vieneet. Alueiden rahoituksen riittämättömyys on vaikeuttaa juuri niiden investointien ja uudistusten tekemistä, joilla meillä olisi mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä. Rovaniemellä Torniossa esimerkiksi tarvittaisiin kipeästi uusia paikkoja vanhusten hoitoon. Samoin investointi nuorten mielenterveyden poliklinikoihin ja lasten päivystykseen olisi tarpeellinen. Pelkona on että alueella pyritään edelleen puolustamaan vain oman alueen investointeja ja tällöin pienet paikkakunnat häviävät.

Perussuomalainen ryhmä kantaa huolta sosiaali- ja terveysalaa koskevasta työvoimapulasta. Ongelma ei tule ratkeamaan nopealla aikataululla.

⭐️Katsomme että omaishoitajien rooli on entistä tärkeämpi tässä kokonaisuudessa. Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää; omaishoidon palkkioluokista maksuluokista 1, 2 ja 3 harmonisoidaan myös korkeimpaan maksuluokkaan. Tämän kustannusvaikutus n. 1milj. euroa. Esitämme tämän lisäyksen talousarvioon. (kappale 6.2 - ikääntyneiden palvelut, kustannuslaskelma sivulla 33.)⭐️

Tarvitsemme lisää esimerkiksi tehostetun hoidon paikkoja ja näitä on vaikea meidän saada, sillä henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole. Tämänkin vuoksi olisi järkevää kannustaa niitä omaishoitajia joilla on mahdollisuus hoitaa omaistaan kotona, niin heillä olisi siihen myös mahdollisuus. Omaishoitajien tilanne on tukala. 80 prosenttia omaishoitajista hoitaa läheistään lähes ympärivuorokautisesti sitovasti. 57 prosenttia omaishoidettavista olisi intensiivisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita, jos heillä olisi omaishoitajaa. On aivan selvää, että aikana jolloin peräänkuulutamme eläkkeellä olevien henkilöiden palaamista työelämään, niin on myös omaishoitajat nähtävä osana tätä joukkoa. On täysin selvää että ensi vuoden aikana hyvinvointialueella meidän on keskityttävä palveluiden tarkastelemiseen asiakkaiden näkökulmasta ja löydettävä ja toteutettava uusia ratkaisuja myös hoidon saatavuuden näkökulmasta. Näillä sanoilla ja tällä lisäyksellä perussuomalainen hyvinvointialueen valtuustoryhmä hyväksyy investointisuunnitelman ja talousarvion, sekä taloussuunnitelman.

Kiitämme viranhaltijoita tekemästänne työstä, kiitämme kaikkia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja etenkin hyvästä hallitusyhteistyöstä ja toivotamme oikein rauhallista ja hyvää joulua kaikille.


Sara Seppänen ja perussuomalainen valtuustoryhmä

Ryhmäpuheeni talousarviosta

Talousarvio 2023 ja Taloussuunnitelma 2023-2026

Hyvät rovaniemeläiset, valtuutetut ja viranhaltijat

Edellisen valtuustokauden aikana alkaneet haasteet globaalin viruksen muodossa, ovat jatkuneet tämän valtuustokauden aikana Ukrainan sodan, inflaation ja korkeiden sähkön hintojen muodossa ihmisten kiusana.

Rovaniemen, kuten kaikkien Suomen kuntien talous ja toiminta ovat muutoksessa tulevien vuosien aikana. Kun kaupungin tulot ja menot vähenevät noin 60 prosentilla, on näin suuri muutos sekä haaste että mahdollisuus. Tulevaisuuden Rovaniemellä korostuvat laadukkaat sivistyspalvelut ja elinvoimaan liittyvät palvelut. Konsernitalous on tullut myös jäädäkseen.

Tämä tuo väistämättä eteemme myös sopeuttamisen haasteen vaikka tuleva vuosi 2023 on vielä ylijäämäinen 3,3 miljoonaa euroa. Meidän tulee kyetä katsomaan ja kehittämään uutta kaupunkia tavalla, joka vahvistaa elinvoimaa, tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta, hallinnoi ketterästi ja kehittää kulttuuria yhä palvelevampaan suuntaan.

En tule kertaamaan puheessani talousarviota kohta kohdalta. Otan esiin vain muutamia merkittäviä huomioita.

Perussuomalainen valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita hyvin valmistellusta talousarviosta ja suunnitelmasta. On erittäin hyvä, että kaupunkistrategia on liitetty mukaan talouden seurantaan ja tavoitteisiin.Tulevat ja käynnissä jo olevat investoinnit saadaan toivottavasti hyvällä ja tarkalla ohjauksella tavoitteellisesti ja taloudellisesti toteutettua. Tämä on myös tärkeää kaupungin talouden näkökulmasta. Perussuomalainen valtuustoryhmä kantaa huolta ja seuraa tarkasti Vaaranlammen ja Napapiirin koulujen rakentamisen edistymistä. Toiveemme on että tuleva, remontoitu kaupungintalo on mahdollisimman avoin, kaupunkilaisille helposti lähestyttävissä oleva ja elämää täynnä oleva talo.

Rovaniemellä on edessään hyvä tulevaisuus. Me olemme muuttovoittoinen kaupunki ja meillä on mahdollisuuksia monella tavalla edelleen parantaa kehitystä. Panostamalla kaupungin yrittäjäystävällisyyteen ja houkuttelevuuteen tulevaisuuden lapsiperheiden asuinpaikkana, voimme saada kaupungin talouden tasapainoon ja luotua yrityksille ja kaupunkilaisille hyvän paikan kasvaa. Perussuomalainen valtuustoryhmä on iloinen talousarvioon yhdessä ryhmien kesken elinvoimakohtaan lisätyistä kirjauksista, kuten se että Rovaniemen kaupunki tulee nostamaan elinkeinoelämän edistämisen rahoitusta lähemmäs Lapin kuntien keskiarvoa. Kiitos tästä huomiosta Romu-ryhmälle. Iloitsemme myös kirjauksesta jossa tietoliikenneyhteyksiä kehitetään kyläalueille.

Rovaniemen perussuomalainen ryhmä kiittää muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja olemme erittäin tyytyväisiä, että esittämämme kirjaus sivulle 55 Elinvoimalautakunta kohdassa Mittarit: Muutetaan lause "Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa." On tärkeää, että tavoittelemme ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja investointeihin, mikäli rahoitusta on tarjolla. Tämän hanketoiminnan prosessien ja yhteistyön hankeasiantuntijan ja lautakuntien välillä tulee olla saumatonta.

Palveluverkon osalta Perussuomalainen valtuustoryhmä toivoo että hyvissä ajoin lähdetään valmistelemaan tarvittavia muutoksia. Tässä suunnitelmassa ei esimerkiksi ole huomioitu Ranta-viirin alueen kouluverkon tilannetta. Rantavitikan koulu pullistelee jo nyt oppilaista ja koulun on vaikea toimia nykyisissä tiloissa. Alueen osalta on tehty palveluverkkoselvitystä, mutta asia ei ole edennyt. Emme halua että Rantavitikan koulun kohdalla odotellaan yhtä pitkään kuin Vaaranlammen koulun kohdalla kävi.

Matkailu kaupungissamme tulee nähdä vientinä ja alueen koko elinvoimaa kannattelevana toimialana. Rovaniemen tulee tehdä vahvempi kesämatkailun strategia, hyödyntää upea ympäröivä luonto pyöräilymatkailun kehittämiseen ja hyödyntää Kemijoki matkailun näkökulmasta paremmin. Meillä on upea Ounaspaviljongin alue ja sen toimintaa tulee edelleen kehittää ja esimerkiksi rehevöitynyt ranta tulee siistiä.

Me perussuomalaiset olemme esittäneet Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimialalle tavoitteeksi lisätä lähiruoan osuutta kaupunkimme ruokapalveluissa 20 prosenttiin. Tässä lähiruoka määriteltäisiin Lapin alueella tuotetuksi ruoaksi. Uskon että valtuutettujen yhteinen tahtotila on että kalan, lihan, kasvisten ja juuresten osalta voisimme Rovaniemellä käyttää enemmän lähellä tuotettuja tuotteita. Sodankylän tähtikunnassa tämä on onnistunut jo usean vuoden ajan. Tämä on ollut myös ryhmien yhteisesti hyväksytty tavoite.

Kannamme huolta taloudesta ja kaupungin palveluiden laadusta ja Perussuomalainen ryhmä esittää että Rovaniemen kaupunki ei ota vastaan kiintiöpakolaisia vuonna 2023. Tällä olisi merkittävät elinkaarikustannus vaikutukset kaupungin talouteen. Esitämme myös erillisinä kirjauksena, että Rovaniemen kaupunki sitoutuu auttamaan Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä.

Jatkan vielä hieman Lapin sairaanhoitopiirin maksuihin liittyen. Jatkohoitoon pääsyn vaikeus terveyskeskuksen vuodeosastolle estää suunniteltujen leikkausten teon LKS:ssa. Kuka tahansa yksityinen terveydenhuollon merkittävä toimija (esim. Mehiläinen tai Terveystalo) pystyisi koska tahansa järjestämään terveyskeskustasoista vuodeosastohoitoa tarpeellisen määrän halvemmalla ja tehokkaammin kuin kaupunki. On uskomatonta että tällaista ei haluta edes tiedustella tällaisessa tilanteessa. Muutaman viikon varoitusajalla toimija voisi vuokrata vaikkapa Revontulikeskuksesta yhden kerroksen ja rakentamaan siihen pitkäaikaisvuodeosaston ja järjestämään ylivuoto potilasmäärän hoidon. Ja halvemmalla kuin kaupunki tekee sitä nyt omana toimintanaan. Ja näin LKs pystyisi leikkaamaan suunniteltuja leikkauksia ja purkamaan jonoja. Tällä hetkellä esim. tekonivelleikkausjono kasvaa joka viikko yhdellä viikolla. Erikoislääkärit ovat töissä keskussairaalassa tekemättä päivisin yhtään mitään koska leikata ei saa, koska vuodeosastolla ei ole paikkoja leikkauksen jälkihoitoon. Tämä on karua arkea sairaalassa. Ja sääli että yksityistä palvelua ei haluta käyttää purkamaan ja auttamaan tätä ongelmaa. Nämä ongelmat ovat toki pian historiaa, mutta toivon että Rovaniemen kaupunki sopisi näistä maksuista yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

Perussuomalaiset iloitsevat koulujen yhteisesti sovitusta kirjamäärärahan ja opettajien puhelimiin käytettävän rahan lisäyksestä.

Meidän tulee jatkossa arvioida mikä merkitys on kaupungin energiayhtiöiden tuloutuksilla. Olisiko parempi että vaade olisi ennemminkin laskea kuluttajille suunnattuja maksuja, eli niin sanottuja piiloveroja. Kohtelun ja maksujen tulee olla myös yritysten suuntaan kohtuullisia.

Rovaniemen kaupungin historia on ollut voimavaramme. Olemme nousseet tuhkasta ihan kirjaimellisesti. Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää myös lisäystä strategiaan; “Rovaniemen kaupungin historia tuodaan näkyväksi kaupunkikuvassa”.

Perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy edellä esitetyin muutoksin talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.

Rovaniemellä 12.12.2022 Sara Seppänen PS

Aloite väestönsuojasta Rovaniemelle

Aloite suuremmasta väestönsuojasta

24.10.2022

Sara Seppänen

PerussuomalaisetRovaniemi on strategisesti merkittävä kaupunki. Meillä sijaitse sotilastukikohta ja lähestyvän Nato-jäsenyyden myötä merkittävyytemme vain kasvaa. Lapin pääkaupunkina olisimme todennäköisesti riskitilanteessa myös kaupunki, johon evakuoidaan muualta Lapista ihmisiä.


Tarvitsemme Rovaniemelle uuden ison kalliosuojan. Nykyiseen Santapark väestönsuojaan mahtuu noin 3000 ihmistä. Tämä ei ole millään tavalla riittävä. Lisäksi Santapark sijaitsee sotilasalueen välittömässä läheisyydessä. Esimerkiksi Helsingissä on väestönsuojia noin 900 000 ihmiselle.


Esitän että Rovaniemen kaupunki lähtee välittömästi valmistelemaan ja kartoittamaan vaihtoehtoja väestönsuojan rakentamiseksi yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien kanssa. Valtion rahoituksen saamiseksi hankkeelle tarvitsemme laajan yhteistyön


Rovaniemellä valtuustossa 24.10.2022


Sara Seppänen (ps)


Pitkän aikavälin suunnitelma talouden tasapainottamiseen

Vastine arviointikertomukseen

Sara Seppänen, Perussuomalainen valtuustoryhmä

24.10.2022


Hyvä puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut, viranhaltijat sekä rovaniemeläiset ketä olette siellä kuulolla.


“Nää vuodet on ollu tuulisii”,


lauletaan eräässä kappaleessa. Siltä se on kyllä tuntunut tämän koronariepotuksen ja sodan keskellä täällä kuntapolitiikassa.


Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota talousarvioennusteen ja tilinpäätöksen toteuman suureen eroon. Tilanne johtui pitkälti Lapin sairaanhoitopiirin palauttamasta 8,2 miljoonan jäsenmaksupalautuksesta, josta Sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen vasta 24.1.2022.


On hyvä, että tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota talouden suunnitteluun ja tarkkuuteen. Epävarmuutta viime vuosina on aiheuttanut kuitenkin esim. valtion maksamat koronatuet, joiden tarkkaa maksupäivää ei voitu tietää.


Kapunginhallitus on vastannut huomioihin ja Rovaniemen kaupungin talousarvioprosessi tullaan kokonaisuutena yhdenmukaistamaan ja päivittämään Kuntaliiton talousarviosuosituksen mukaisesti. Talousarviovalmistelussa huomioidaan uusi kaupunkistrategia. Perussuomalainen valtuustoryhmä näkee erittäin tärkeäksi että talousarviopäätökset sidotaan strategiaan.


Arviointikertomuksessa huomioitiin Sivistyslautakunnan tekemä ylitys määrärahoihin. Olen erittäin huolissani asiasta tämänkin vuoden osalta. Viesti kouluilta on selvä: Opettajat uupuvat, ovat pitkillä sairauslomilla ja lapset ovat yhä huonompi vointisia. Oppikirjoihin ei riitä rahat ja opettajat ovat täysin loppuun palaneita. Tämän suhteen toivon pikaisia toimenpiteitä kaupungin johdon toimesta. Opettajat ovat jaksaneet todella hyvin koronavuodet ja kaiken niukkuuden, mutta on nähtävissä että tilanne on huonontunut.


Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota huomattaviin vuokravastuisiin. On tietenkin valitettavaa, että olemme useiden huonokuntoisten koulujen ja kaupungintalon osalta joutuneet siirtämään toimintoja väistötiloihin.


Kaupunginhallitus on tarttunut tähän haasteeseen ja teiden kunnon osalta, sekä rakennusten korjausvelan osalta ollaan laatimassa pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.


Myös kaupunkikuvan kehittämisen osalta Perussuomalainen valtuustoryhmä on nostanut kaupunginhallituksessa esiin laajemman ja pidempi aikaisemman kaupunkikuvan suunnittelun tarpeen. Meillä on kaupunkikuvatyöryhmä, mutta Myös valtuuston tulisi päästä mukaan suunnittelemaan kaupunkikuvaa ja sen suuntaa. Tulisi visioida minkälainen on Rovaniemen keskusta vaikkapa vuonna 2030.


Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää että kaupunki laatii pitkän aikavälin tavoitesuunnitelman myös talouden tasapainottamisen osalta. Puhuisimme tällöin kymmenestä vuodesta. Talouden pienistä korjauksista olisi siirryttävä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa suunnitelmallisuutta palveluverkon osalta ja elinvoiman lisäämisessä. Tavoitteet tulee olla pitkällä tulevaisuudessa. Rovaniemen kaupunginhallitus vieraili Kuusamon kaupunginhallituksen vieraana. Saimme hyvän esittelyn Kuusamolaisten onnistuneista hankkeista. Eu:n tukiraha tulee osata hyödyntää, se tulee osata myös hakea ja perustella.


Rovaniemi tarvitsee ehdottomasti osaamista hankkeiden kotiuttamiseksi. Nyt vinkki elinvoimapuolelle, tarttukaa puheiden sijaan toimeen! Tästä on puhuttu nyt vuosikausia! Enää ei jakseta pyytää ja muistuttaa! Rahat menevät muualle!

Muut kaupungit hyödyntävät hankemaailmaa todella tehokkaasti. Oulun kaupungin sivuilta on myös nähtävissä kehittämissalkut ja hanke hankkeeltä pääse tutustumaan hankkeen sisältöön ja esimerkiksi rahoittajiin. Kysemmekin mitä on asian eteen tehty ja jos ei ole, niin miksi ei ole?


Tarkastuslautakunta on aivan aiheellisesti kiinnittänyt huomiota Rovaniemen eri kaupunginosien kehittämiseen. Ounasrinne, Korkalovaara, Syväsenvaara, Nivavaara ja kaikki kaupunginosat tarvitsevat huomiomme. Ei ole kyse vain keskustasta tai kylistä.


Perussuomalainen ryhmämme iloitsee kaupunginhallituksen tavoitteesta laatia kaikille lähiöalueille omat kehittämissuunnitelmat.


Kaupunginhallitus on vastannut arviontikertomuksessa esitettyyn huoleen kaupungin omistajaohjaukseen liittyen. Kaupunginhallitus on jo toiminut omistajaohjauksen tehostamisen osalta ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä konserniyhtiöiden ja kaupunginhallituksen välillä.


Kaupunginhallitus on tarttunut myös toimeen riskienhallinnan osalta ja riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat asiakirjat yhdistetään yhdeksi ohjeeksi. Tavoitteena on myös kehittää riskienhallintaa siten, että riskejä ennakoidaan ja kohdennetaan niihin toimenpiteitä ajoissa.


Näillä sanoin perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen vastineen arviointikertomukseen

Puukoulu Vaaranlammelle

18.9.2022 Ryhmäpuhe Vaaranlammen kouluhankkeesta

Sara Seppänen


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja rovaniemeläiset


Aloitan tämän puheeni sanalla vihdoinkin,


Vihdoinkin olemme tilanteessa jossa Vaaranlammen koulun rakennuksen purkamisen aloittamiselle on esitetty päivämäärä. Olen odottanut tätä päivää.


Sitkeistä sisäilmaongelmista kärsinyt Vaaranlammen koulu on ollut vuoden 2017 alusta lähtien tyhjillään. Rovaniemen koulutuslautakunta siirsi tuolloin koulun toiminnan väliaikaisiin tiloihin tänne Kairatielle.


Koulun surullinen historia on varmasti meille kaikille tuttu. Itselläni on erityinen tunneside tuohon kouluun. Olin koulussa ylioppilaskirjoitusten jälkeen koulunkäynnin avustajana ja valmistuttuani opettajaksi oli Vaaranlampi ensimmäinen koulu, jossa tein sijaisuuksia, ja jossa sain tehdä töitä vakituisemmin noin neljän vuoden ajan. Vaaranlammen henki oli hyvä, koulussa oli upeaa olla töissä, sen sijainti liikuntamahdollisuuksien ja Korkalovaaran luonnon lähellä on loistava. Se oli myös ainut maa merkittävistä talousmahdeista, kenen talous kasvoi.


Miksi kerron tämän, johtuu siitä että itse sairastuin tuossa rakennuksessa. Näin oli käynyt jo usealle muulle opettajalle ja lapselle ennen minua. Koulua oli remontoitu vuosien aikana useilla miljoonilla euroilla. En osannut lähteä työpaikastani ennen kuin työterveys ja koulun johto puuttuivat asiaan vuonna 2016 ja meille sisäilmasta sairastuneille opettajille ja avustajille tarjottiin mahdollisuus työskennellä Rovaniemen muissa kouluissa.


Nuorena, terveenä, liikkuvaa elämäntapaa viettävänä opettajana olin lähes työkyvytön. Tänä päivänä olen onnellinen että toivuin ja pystyn tekemään työtäni.


Koulu jatkoi vielä tuonkin jälkeen toimintaansa. Lapset oireilivat ja vasta Vaaranlammelta lähdettyäni ymmärsin, etteivät lapset joka koulussa voi yhtä huonosti. Sisäilma vaikuttaa keskittymiseen ja yleiseen hyvinvointiin.


Kerroin tämän tarinani muistuttaakseni meitä kaikkia.


Meillä päättäjillä on vastuu kaupunkimme julkisista rakennuksista, päiväkodeista ja kouluista. Tämä tarinani on yksi niistä syistä miksi halusin lähteä mukaan kuntapolitiikkaan. Olen todella tyytyväinen että olemme Rovaniemellä tehneet todella asioille jotain. Olemme rakentaneet ja rakentamassa uusia kouluja, parempia paikkoja lapsille oppia ja kasvaa.


Toivon että Vaaranlammen koulun osalta tehdään tarkkaa työtä suunnitelmien ja rakennusmateriaalien valintojen suhteen.


Me Perussuomalaiset olemme todella iloisia tästä kouluhankkeesta myös koko Korkalovaaran alueen näkökulmasta. Hyvä Korkalovaara! Lapsissa on tulevaisuus, Rovaniemellä ja Korkalovaarassa on vetovoimaa lapsiperheiden asuinpaikkana.


Perussuomalainen valtuustoryhmä edellyttää koulun rakentamisen osalta vahvaa rakentamisen osaamista ja tarkkaa taloudenpitoa.


Perussuomalaisen valtuustoryhmän voimakkaana toiveena on, että ohjausryhmä vielä todella harkitsisi voisiko puinen tai hirsinen koulu olla parempi vaihtoehto kuin kivestä rakennettu. Pohjoisen olosuhteisiin puu on erittäin hyvä materiaali. Meillä on kokemusta kivikouluista ja kokemukset eivät aina ole olleet järin hyviä. Useat valtuutetut ovat vuosien ajan esittäneet toiveita hirsirakentamisen puolesta. Tiukassakin taloudellisessa tilanteessa tulisi kaupungin rakennuttaa kouluja jotka kestävät seuraavan sata vuotta.


Puukoulujen akustiikka, antibakteeriset ominaisuudet ja puun hengittävyys muutamia mainitakseni puoltavat hirsi- tai puurakentamista. Puun osalta voisimme saada myös aluetalouteen positiivisia vaikutuksia. Olen varma että jos käyttäjiltä, eli opettajilta ja oppilailta kysyttäisiin, niin valinta olisi puukoulu. On myös melko hämmentävää että käyttäjiltä ei juurikaan asiaa kysytä.


Perussuomalainen valtuustoryhmä odottaa kaupungin uusien kouluinvestointien olevan kestäviä ja terveellisiä.


Näillä sanoilla perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet.

Perussuomalaiset eivät hyväksy ryhmärahaa

Arvoisa puheenjohtaja,

Lapin hyvinvointialueen valtuutetut ja viranhaltijat,


Hyvinvointialueen aloitus hetkeen on enää lyhyt aika. Varmasti meidän yhteinen tavoitteemme on että Lapin alueen ihmisillä on uuden vuoden alkaessa turvattuna hyvät terveyspalvelut.


Tämä tehtävä ei ole helppo. Uudistus on massiivinen ja hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys ei ole ollenkaan varmaa.


Valtakunnallinen julkisen talouden tilanne ei ole hyvä. Ensi vuoden lopussa Suomen valtiolla on velkaa 144 miljardia euroa. On aivan selvää että hyvinvointialueilla tulee tehdä toiminnan uudistuksia, pitää tiukkaa kuria taloudessa ja pitää terveydenhuollon asiakkaiden, eli kaikkien palveluja käyttävien lappilaisten asiaa ensisijaisena.


Hyvinvointialueista annetun lain 27§:n 2 momentin mukaan valtuustoryhmän työskentelyä varten muodostetut valtuustoryhmät voivat saada taloudellista tukea toimintaedellytyksien parantamiseksi ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamista varten. Tämä tuki on esitetty olevan enintään 5000 euroa valtuutettua kohden kalenterivuosittain. Perussuomalainen puolueemme on vastustanut tällaista tukea jo hyvinvointialueen lakeja valmisteltaessa.


Perussuomalainen valtuustoryhmä ei hyväksy näin mittavaa automaattista tukea ryhmille. Ajatelkaapa; esimerkiksi 21 valtuutetun ryhmässä raha on vuosittain 105 000 ja koko potti 295 000 euroa. Tämäkin raha voitaisiin käyttää paremmin hyvinvointialueen toiminnan ja asukkaiden hyväksi.


Juuri äsken keskustelimme kokouspalkkioista. Vasemmistoliitto vastusti esitettyä korotusta. Me Perussuomalaiset kannatamme työstä maksettavaa korvausta, mutta rahan automaattista jakamista tässä laajuudessa emme voi hyväksyä.


On käsittämätöntä että lakiin on lisätty tällainen raha-automaatti. Tämän automaatin suomista tuloista on tarkoitus raportoida tarkastuslautakunnalle. On kuitenkin vaikea rajata, saatikka valvoa tukirahan käyttöä esimerkiksi vaalikampanjoinnin osalta. Rahan käyttö on sallittua valtuustoryhmän näkyvyyden lisäämiseen, mutta mitään tosiasiallisia keinoja rajata pois vaikkapa kunta- tai eduskunta vaalikampanjointia tällaisesta näkyvyyden lisäämisestä ei ole.


Perussuomalaiset ovat demokratian kannattajia ja ennen kaikkea veronmaksajien puolella. Tämä ryhmäraha tulisi kokouspalkkioiden päälle ja edelleen nämä kokousmatkat ja majoitukset maksettaisiin hyvinvointialueelta. Kuntalaisten kuulemisia voisimme järjestää myös näiden kokousmatkojen yhteydessä. s


Me Perussuomalaiset teemme esityksen rahan puolittamisesta 2500 euroon per valtuutettu/kalenterivuosi.

Sara Seppänen, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

31.8.2023Rovaniemien keskustasta elävä!

Rovaniemen keskustan kehittäminen


Kaupungin keskusta on usein ensimmäinen asia mihin turisti tai vierailija kiinnittää huomionsa tullessaan uuteen kaupunkiin. Rovaniemi erityisesti talvimatkailun edelläkävijänä näyttää parhaat puolensa lumen kaunistaessa ja tuodessa talven tunnelman kaupunkiin.


Kaupungin ja sen keskustan oltava kuitenkin kaikkina vuodenaikoina houkutteleva paikka. Rovaniemen kaupungin historiasta johtuen meidän katukuvassa ei ole erityisesti kauniita vanhoja rakennuksia ja joudumme siitä johtuen tekemään vähän enemmän töitä viihtyisyyden eteen. Kukat, kasvit ja puut keskustassa olisivat tärkeä viihtyisyyttä luova tekijä. Puistojumpat ja kerhot, sekä vapaamuotoiset kohtaamispaikat ihmisille ovat tärkeitä. Kaupungin keskustan tulee edistää yhteisöllisyyttä.


Kaupungin keskustan tulisi olla myös kuntalaisille viihtyisä ja helppo paikka saapua, sekä asioida. Tuoreimmat tutkimukset ja kehitys osoittavat että autoton keskusta ei ole houkutteleva paikka. Jopa Helsingin keskustan kivijalkaliikkeet kärsivät nykyisestä kehityssuunnasta, jossa pysäköiminen on liian kallista. Pienet erikoisliikkeet ja ravintolat kärsivät keskustan korkeista parkkimaksuista ja hieman ahtaista parkkihalleista, kun taas automarketit tarjoavat runsaasti ilmaista parkkitilaa ostoksia tekeville ihmisille. On kaikkien etu, että kaupungin keskustaan saapuvat asioimaan kaikenikäiset ihmiset, ja että kaupungin keskusta on aidosti myös ihmisten kohtaamispaikka.


Tein aloitteen maksuttomasta pysäköinnistä 13.12.2020 Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kaupunki voisi katsoa yhteistyössä yrittäjien kanssa riittävästi sopivia maksuttomia pysäköintipaikkoja. Tämä olisi kokeilemisen arvoinen asia.


Rovaniemi voisi olla innovatiivisempi sen suhteen, miten keskustaa kehitetään. Mielestäni oli väärä ratkaisu siirtää talviuintipaikka pois Rovaniemen keskustasta Koskipuistosta. Rovaniemen rantojen hyödyntäminen ja keskustan kehittäminen tulisi olla seuraavalla valtuustokaudella yksi tärkeä teema. Mahdollistamalla saamme enemmän aikaan kuin kieltämällä asioita.


Sara Seppänen, valtuutettu, kuntavaaliehdokas (PS)

Muurolan sairaalan palvelu-kortteli

Muurolan sairaalaan palvelu-kortteli


Rovaniemen kaupunki hakee uusia toimintamalleja ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja kasvavaan palveluntarpeeseen ikäihmisten palveluiden osalta. Tulevat vuodet tulevat olemaan haasteellisia palvelun tarpeen kasvaessa ja väestön ikääntyessä. Puhumme huoltosuhteen haasteellisuudesta.


Rovaniemen perusturvalautakunnassa on hienosti otettu keskiöön iäkkäiden toimintakyvyn parantaminen kaikissa palveluissa ja myös kolmannen sektorin mukaan ottaminen keskeiseksi tavoitteeksi. Etäpalveluiden kehittyessä voidaan vanhuksille tuoda kotiin monenlaista virkistystä, tietoa ja vaikkapa kotona toteutettavia kuntoutuksia. Vain kehittämällä kuntouttavaa palvelua, aktivoimalla ja huolehtimalla ikäihmisten henkisestä ja fyysisestä terveydestä, voimme säästyä mittavilta erikoissairaanhoidon kustannuksilta.


Haastetta tuottavat tulevaisuuden asumisen ratkaisut. Näsmäntien palveluasuminen tarvitsee korvaavat tilat. Ennen kuin aletaan rakentamaan uutta, olisi hyvä tutkia kaikki jo olemassa olevat toimintaan soveltuvat tilat. Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminnot siirtyvät uuden investoinnin myötä keskussairaalan yhteyteen ja Muurolan sairaalan tilat vapautuvat tällöin uuteen käyttöön.


Muurolan sairaalarakennus ja kaunis ympäristö olisivat ihanteellinen paikka vaikkapa uudenlaiselle palvelukortteli-malliselle vanhusten palvelulle. Voisiko kiinteistössä sijaita vanhusten palveluasumista ja päiväkoti yhdessä? Miksei koulukin? Eri ikäisten ihmisten toiminnot tuottavat hyvinvointia tutkitusti kaikille.


Rovaniemellä 18.12.2020

Sara Seppänen, LSHP hallituksen vpj ja Roi valtuutettu (PS)

Aloite: Pysäköinti ilmaiseksi Rovaniemen keskustassa

Pysäköinti ilmaiseksi Rovaniemen keskustassa

Valtuustoaloite

13.12.2020

Korona on runnellut kaupungin keskustan kivijalkaliikkeitä. Pienet yritykset ja kivijalkaliikkeet tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen Rovaniemen kaupungilta.


Useat kaupungit ovat Koronan vuoksi poistaneet määräajaksi pysäköintimaksut poikkeuksellisen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi auttaakseen kaupunkien keskustojen pieniä liikkeitä, kahviloita ja ravintoloita.


Rovaniemen keskusta näivettyy hiljalleen, kun automarketteihin on helpompi ajaa isoille parkkipaikoille. Kaupungin keskustan elinvoiman säilyttämiseksi esitän parkkimaksujen poistamista ja pysäköintiä kiekolliseksi ainakin seuraavan puolen vuoden ajaksi.Rovaniemellä 13.12.2020


Sara Seppänen

Talouden johtaminen on kokonaisuus

11.11.2019

Hyvät valtuutetut ja arvoisat virkamiehet


Olen huolissani Rovaniemen talouden johtamisen kokonaisuudesta.

Meillä on resursseja johtamisessa; kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, elinvoimajohtaja, kokoaikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja niin edelleen toimialajohtajat ja muut johtajat. On kumma jos tällä porukalla ei taloutta saada tasapainoon. Tähän tarvitsemme tietysti tuen luottamushenkilöiltä.


Olen huolissani kaupunginhallituksen osaamisesta ja ymmärryksestä esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Kulkeeko tieto ja halutaanko sitä ymmärtää. Vaaditaan säästöjä, mutta haetaanko niitä yhteistyön tekemisen kautta?


Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta on näitä yhteistyön tekemisen paikkoja olisi runsaasti.


2018 vuoden alussa LSHP hallitus ja Rovaniemen kaupunginhallitus keskustelivat perusterveydenhuollon toimintojen siirtämisestä kuntayhtymän alaisuuteen. Tuolloin päädyttiin odottamaan sote-uudistusta. Sitä odotellaan edelleen. Keskusteluja olisi pitänyt jatkaa. Muonio-Enontekiön perusterveydenhuolto siirrettiin LSHP alaisuuteen 2018 vuoden alusta. Säästöjä on syntynyt ja osaamista on jaettu. Muoniossa ja Enontekiöllä ollaan erittäin tyytyväisiä tähän siirtoon. Lääkäripula on helpottanut ja osaamista on saatu jaettua.


Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri etenevät määrätietoisesti integraatiohankkeessa. Kyseessä on pilotti, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja katsotaan yhtenä kokonaisuutena asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Tässä integraatiossa säästöjä tulee muun muassa yhteisellä potilastietojärjestelmällä. Näin tulisi toimia myös Rovaniemellä.


Rovaniemi on säästänyt lasten mielenterveyspalveluista koulupsykologipalveluiden muodossa. Tämä vain kasvattaa kustannuksia erikoissairaanhoidon puolella. Voisin jatkaa tätä listaa vaikkapa koulupuolen inkluusion vaikutuksista. Meillä ei ole pienryhmiä erityisoppilaille. Tästä syntyy pahoinvointia ja kustannuksia, toisin sanoen lisää potilaita erikoissairaanhoitoon.


Mielenterveys ja päihdepalveluissa tilanne oli 1.9.2019 sen kaltainen että Peruuttamattomia ajanvarauksia oli tänä vuonna 4291 kappaletta, tämä on 5 työntekijän työpanos mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tarvittaisiin saumatonta yhteistyötä Rovaniemen sosiaalihuollon ja miepä-palveluiden välillä.


Kaupungin väistötilaratkaisuissa olisi voitu tehdä säästöjä. Oppijan kiinteistö oli tarjolla vaihtoehdoksi. Silti päädyttiin kalliimpiin väistötilaratkaisuihin.


Investoinnit ovat välttämättömiä kaupungin talouden hoidossa, se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö niitä tulisi priorisoida.


Lapin sairaanhoitopiiri on vastannut kuntien talouden haastavaan tilanteeseen. Säästöjä haetaan aktiivisesti nimenomaan kehittämällä toimintaa.


Viime viikon torstaina perustettiin Oulussa viiden sairaanhoitopiirin yhteinen osuuskunta ja sen alainen osaamisen jakamisen yhtiö. Yhtiön tarkoituksena jakaa läkärien osaamista, tulevaisuudessa myös mahdollisesti muuta osaamista ja täten saada aikaan säästöjä, jotka aiheutuvat lääkäripulasta useilla erikoisaloilla. Lapin sairaanhoitopiirin tavoitteena on vähentää osuuskunnan avulla kallliita konsulttipalveluta. Tämän tyyppisiä uusia ratkaisuja tulee tehdä myös Rovaniemen kaupungin sisällä.


Sanomani on Säästöjä tehdään siellä missä ne syntyvät. Niitä ei tehdä leikkaamalla jatkuvasti koulutuksesta tai vaikkapa tärkeästä nuorison ja lasten hyvinvointia tukevasta toiminnasta kuten esimerkiksi musiikkiopistolta. Tämä vain kasvattaa kustannuksia.


Meidän tulee kääntää määrätietoisesti panostukset ennaltaehkäisevään työhön ja kohdentaa toimenpiteet sinne missä kustannukset syntyvät.


En kannata veronkorotuksia, vaan investointien priorisointia, yhteistyötä ja uusien avauksien tekemistä.


Sara Seppänen

Omaishoitajien työ on tärkeää

Voiko olla tärkeämpää työtä kuin oman läheisen hoitaminen?


15.3.2019

Suomalaisissa kodeissa töitä tekevät hoitoalan ammattilaisten ohella vapaaehtoiset, jotka työllään mahdollistavat läheisensä sairauden tai vamman hoitamisen osana perheen elämää. Omaishoitajat pitävät huolta paitsi lähimmäisestään, myös yhteiskunnasta. Ilman heitä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvaisivat järjettömiksi.

Raskas ja vaativa omaishoito tarvitsee tuekseen kotiin järjestettävät palvelut. Moni omaishoitaja kokee jäävänsä oman onnensa nojaan palveluita saadakseen. Ei ole tavatonta, että näissä olosuhteissa arkea leimaa monenlainen pelko ja epävarmuus. Nämä asiat käyvät ilmi esimerkiksi Kelan laajasta kyselytutkimuksesta muutaman vuoden takaa.

Aiheellista huolta on kannettu omaishoitajien jaksamisesta ja vapaista, parhaiden palveluiden löytämisestä palveluohjauksella sekä yhden yhteyshenkilön, ”omatyöntekijän”, mallista erityisesti ikäihmisten kohdalla. Työssä kuormittaa varsinaisen hoitamisen lisäksi vastuu asiainhoidosta ja hoidettavan etujen puolustamisesta esimerkiksi suhteessa viranomaisiin ja viranhaltijoihin.

Rovaniemellä puheenaiheeksi on noussut lisäksi valinnanvapaus, joka ei toteudu palvelusetelin ohjatessa hoidettavan asiakkaaksi suoraan asuinpaikan mukaan nimetylle palveluntuottajalle. Kotihoidon tarjoajaa ei toisin sanoen voi vaihtaa, vaikka ei olisi tyytyväinen saamaansa kohteluun.

Omaishoitajat kantelevat kokemistaan epäkohdista aluehallintovirastolle. Moni ihmettelee, miten esimerkiksi puolisoaan hoitavat vanhukset kykenevät kirjelmöintiin, jonka jopa työikäiset kokevat hankalaksi. Harva jaksaa valittaa, sillä omaishoidon tukien hakeminen ja kaavakkeiden täyttäminen on työlästä.

Omaishoitajan antama läsnäolo ja hoito ovat kotonaan asuvalle korvaamattoman tärkeitä. Läheinen ihminen on aina ajan tasalla vanhuksen tilanteesta ja vähintäänkin puhelinsoiton päässä. Käytännön arki lääkkeisiin, ruokaan, suihkuun ja saunaan, hygieniaan, pyykkihuoltoon, ulkoiluun, liikuntaan ja pankkiasioihin liittyen pyörii omaishoitajan myötävaikutuksella.

Uupumisen tunteista huolimatta omaishoitajien työtä leimaa rakkaus ja huolenpito läheisestä ihmisestä. Moni joutuu rauhoittelemaan hylkäämisen pelosta kärsiviä vanhuksia ja varmistelemaan, että vaihtuvien hoitajien tiedot hoidettavien asioista ovat ajan tasalla. Laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi kokonaisvaltainen ymmärrys tilanteesta on varmistettava. Kotona annettavaa hoitoa ei valvo kukaan, ja ristiriitatilanteita ratkotaan raporttien avulla tilanteissa, joissa sana on sanaa ja muistikuvia vastaan.

Arvokas vanhuus on mahdollinen meistä jokaiselle, kun kohtelemme ikäihmisiä siten kun toivomme itseämme kohdeltavan.


Sara Seppänen

Lappiin oma sote-malli!

TIEDOTE

13.03.2019POHJOISELLA SISULLA, YHTEISTYÖLLÄ LAPIN PARAS SOTE-REALISTISIN ASKELIN – AMMATTILAISVETOISESTI


Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit koolla Oulussa

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit olivat koolla perinteisessä talvikokouksessaan Oulussa 13.3.-14.3.2019. Kokoukseen osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitukset, valtuustojen puheenjohtajisto ja viranhaltijajohto. Kokouksessa otettiin kantaa mm. yhteisen osuuskunnan jatkovalmisteluun, terveydenhuollon lainsäädäntöön ja pohjoisen yhteistyön vahvistamiseen


Tärkein kysymys tällä hetkellä on, miten Suomelle käy sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Isojen uudistusten aika on ohi. Meidän tulee uudistaa asioita pieni pala kerrallaan, pohjoisen alueen erityispiirteet huomioiden ja tehdä hyviä ja tarpeellisia muutoksia jatkuvasti. “Yhteiskunnan muutos on niin nopeaa, että valtavien kokonaisuuksien muuttaminen kerralla on hankalaa, kömpelöä ja usein liian hidasta.” Kommentoi Lapin sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Sara Tuisku.


Erva-alueen yhteistyöllä hyöty kaikille sairaanhoitopiireille


Keskeytynyttä Sote-uudistusta voidaan palvelutuotannon osalta jatkaa sairaanhoitopiirin johdolla. Lapin mallissa on turvattava pohjoisen alueen päivystävien sairaaloiden rooli. Viiden sairaanhoitopiirin yhteinen tahtotila on valmistella järjestämissopimus ja yhteistä osuuskuntamallia, jolla turvattaisiin pohjoisten sairaaloiden olemassaolon ja lääkäreiden saatavuus.


Perus- ja perhepalveluministeri Annika Saarikko tiedotti OYS-erva seminaarin kuluessa, että oikeuskanslerilla on selvityksessä Kajaanin ja Lapin keskussairaaloiden synnytystoiminnan jatkumisen poikkeusluvat. Ministeri toimii tällä hetkellä toimitusministerinä ja selvitettävänä on voiko hän myöntää luvan.


Erikoissairaanhoidon asetukset haasteellisia pohjoisessa Suomessa

Elokuussa 2017 annettiin erikoissairaanhoidon työnjaon asetus (582/2017), missä erikoissairaanhoidon tehtäviä keskitetään ja tietyille leikkaustyypeille, kuten tekonivel- ja syöpäkirurgialle, asetetaan lukumäärävaatimuksia.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit pitävät asetusta alueellaan sairaaloiden päivystysvalmiutta uhkaavana ja erittäin vaikeasti toimeen pantavana Pohjois-Suomen pitkien etäisyyksien, suhteellisten pienten väestöpohjien ja keskussairaaloiden vähäisten leikkausmäärien vuoksi.

Leikkausmäärien ja ei-kiireellisten toimenpiteiden turvaaminen on tärkeää keskussairaaloiden päivystysvalmiuden, sen edellyttämän henkilöstön riittävyyden ja osaamisen sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit edellyttävät seuraavan hallituksen arvioivan annetun työnjakoasetuksen soveltuvuutta pohjoisen Suomen erikoissairaanhoidon toimintaympäristöön. Samalla pidetään välttämättömänä, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa otetaan huomioon Pohjois-Suomen ihmisten tarpeet ja alueen erityispiirteet.

“Lapin kannalta on tärkeää että pystymme turvaamaan päivystyksen ja Lapin keskussairaalan tulevaisuuden” sanoo Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja Sara Tuisku.


Päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaamista viedään yhdessä eteenpäin

Terveydenhuoltolain edellyttämän erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmistelu jatkuu. Kokouksessa päätettiin jatkaa helmikuussa 2018 käynnistynyttä yhteisen OYS-ervan osuuskunnan valmistelua.

Yhteinen osuuskunta nähdään keinona vahvistaa julkista erikoissairaanhoitoa ja sen kilpailullista asemaa sekä tukea sovitun työnjaon toteuttamista. Tarkoitus on saada järjestämissopimus, osuuskunnan perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi jo tulevan toukokuun aikana ja valtuustojen käsittelyyn viimeistään kesäkuussa.

Kokouksessa linjattiin yhteinen näkemys erikoissairaanhoidon työnjaon periaatteista OYS-ervassa. Muutamia tarkennuksia ja jatkoneuvotteluita työnjaon osalta todettiin olevan erityisesti Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien osalta. Työnjaon auki olevat yksityiskohdat pyritään selvittämään sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien johdolla maalis-huhtikuun aikana.


Lisätietoja:


Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja Sara Seppänen 0407050714


Sivistynyttä tulevaisuuden politiikkaa?

Sivistynyttä tulevaisuuden politiikkaa?


Rovaniemellä tehdään monia hyviä ja talouden kannalta erittäin tarpeellisia uudistuksia. Organisaatiouudistukselle olisi ollut tilausta jo vuosia sitten. Tilahallinnan järkeistäminen ja tiukempi omistajaohjaus ovat tarpeellisia keinoja Rovaniemen talouden hoidossa.


Paljon enemmän olisi vielä tehtävissä. Rovaniemen kaupunki on säästänyt ja nipistänyt perusterveydenhuollosta vuosien saatossa merkittävästi. Se ei ole mikään ylpeilyn aihe. Panostaminen perustasolle ja ennaltaehkäisevään työhön on parasta säästöä kaupungin talouden kannalta. Useissa sairaanhoitopiireissä ympäri Suomea tehdään kovaa vauhtia yhteistyötä ja yhdistymistä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Rovaniemellä odotellaan edelleen sote-uudistusta toteutuvaksi. Suurimmat hyödyt ja säästöt yhteistyöstä saataisiin juurikin Rovaniemellä sijainnin vuoksi. Tämä hyödyttäisi koko maakuntaa.


Raja-aidat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä tulee purkaa. Ihminen tarvitsee hoitoa, on merkityksetöntä keskustella siitä, kuuluuko lasku erikoissairaanhoidon puolelle vaiko perusterveydenhuoltoon. Päättäjien tehtävä on katsoa isoa kuvaa ja kokonaisuutta. Nähdä ja tehdä tulevaisuus.


Päättäjien tulee myös kyetä katsomaan vallitsevaa taloudellista tilannetta realistisesti. Sillan rakentaminen nelostien ylle ei tuo sellaisia merkittäviä tuloja kaupungin talouteen, mitä kipeästi kaipaamme. En kannata Ruokasenkadun sillan investointia tässä taloudellisessa tilanteessa. Sen aika on myöhemmin. Sama pätee uimahallin investointiin.


Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.10.2019 leikata koulutuslautakunnan raamia 1,5 miljoonan euroa. Rovaniemen peruskoulu ei voi hyvin tällaisella tavoitteella. Tällä hetkellä Rovaniemellä opiskellaan ja opetetaan vieraita kieliä ilman kieltenopetukseen olennaisesti kuuluvia tehtäväkirjoja. Meidän tulevaisuuden tekijät maksavat kovaa hintaa silloista ja uimahalleista.


Sitten vielä Rovaniemen upeasta musiikkiopistosta joka tarjoaa opetusta yli 600 lapselle. Sen rahojen leikkaaminen ei ole viisasta politiikkaa. Musiikkiopiston toiminnasta leikkaaminen kertoisi vain Rovaniemen kaupungin sivistyksen tasosta häpeällisellä tavalla.Sara Seppänen, opettaja, valtuutettu, LSHP vpj.


18.9.2019

LEHDISTÖTIEDOTE

19.01.2019


Lapin vientiteollisuuden logistiikkaketju kuntoon

AJOKSEN SYVÄÄMISHANKE KEVÄÄN LISÄBUDJETTIIN


Koko Lapin vientiteollisuuden toimintaympäristön edistämisen kannalta keskeiset investointihankkeet tulee nostaa edunvalvontatyön kärkeen. Tällainen on mm. Kemin Ajoksen sataman syväyshanke, johon syksyn 2017 budjettiriihessä ei löytynyt rahaa. Lapin kasvava teollisuus ja logistiset kehittämistarpeet edellyttävät modernin satama-alueen palveluita ja syvempiä väyliä aivan lähivuosina.


”Kemin sataman syväväylän eteen ollaan tehty perusteellista selvitys- ja valmistelutyötä usean vuoden ajan. Nopeuttaisin tämän infrahankkeen investointipäätöstä, koska se on koko Lapin logistiikkaketjun solmukohta. Tuen vahvasti meneillään olevaa edunvalvontatyötä, jonka tavoitteena on saada Ajoksen sataman syväyshanke tulevan kevään valtion lisätalousarvioon.” sanoo kokoomuksen kansanedustajaehdokas Sara Tuisku.


VIENTITEOLLISUUDEN TUOREET KASVUENNUSTEET VAUHDITTAA HANKETTA

Tapaamisessaan Kemin Sataman toimitusjohtaja Jaakko Rantsin kanssa perjantaina, Tuisku otti esille väylähankkeen aikataulun nopeuttamisen. Ajoksen väylän syventäminen 12 metriin nykyisestä 10 m mahdollistaa laivojen kuljetuskapasiteetin kaksinkertaistamisen. ”Lapin metsä- ja kaivannaisteollisuus ovat investoimassa tuotantovolyymien lisäämiseen. Se luo paineita kehittää tehokkaita kuljetusväyliä ja -palveluita. Edellisissä budjettipäätöksissä Ajoksen investointitarpeet sivuutettiin, nyt siihen ei ole enää varaa. ” sanoo Rantsi.

”Liikenneviraston mukaan Kemin sataman investointi on noin 21,2 miljoonaa euroa. Suuruusluokaltaan se on sen verran pieni, että se olisi realistista sisällyttää budjettikirjauksena seuraavaan lisätalousarvioon.” jatkaa Tuisku.


Lisätietoja

Sara Seppänen 040-7050714

Jaakko Rantsi
Puhe Kilpirauhasyhdistyksen juhlassa

Onnittelut 15-vuotiaalle Lapin Kilpirauhasyhdistykselle! 20.1.2019


Lapin Kilpirauhasyhdistys on saavuttanut kunnioitettavan 15 vuoden iän. Tämä käsissä oleva historiikki osoittaa kiistatta sen, miten tärkeää työtä kolmannen sektorin vapaaehtoistyöllä voidaan saada aikaiseksi.


Yhdistyksen perustamisajatus lähti liikkeelle aidosta tarpeesta kehittää ja edistää kilpirauhaspotilaiden tutkimusta ja hoitoa. Yhdistyksen toiminta on kasvanut vuosi vuodelta monipuolisemmaksi kattaen koko Lapin alueen.


Terveydenhuoltojärjestelmämme ei ole täydellinen ja tarvitsee rinnalleen Lapin kilpirauhasyhdistyksen kaltaisia toimijoita. Yhdistyksenne työ on merkittävää työtä, ennen kaikkea potilaiden kannalta, mutta myös koko terveydenhuollon näkökulmasta. Terveydenhuoltojärjestelmämme ei kykene huolehtimaan potilaiden vertaistuesta, luentojen ja tilaisuuksien järjestämisestä tavalla, johon Lapin kilpirauhasyhdistys on pystynyt.


Yhdistyksenne on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä, vaikuttavana ja aktiivisena toimijana Lapin yhdistyskentässä. Vertaistuen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, minkä tahansa sairauden hoidon kannalta. Tiedon saannin lisääminen, koulutus ja kilpirauhassairauksien ymmärryksen lisääminen myös yleisemmin on tärkeää potilaiden elämänlaadun kannalta.


Lapin kilpirauhasyhdistyksen työ ei ole tehty vielä. Yhdistystä tarvitaan tulevaisuudessa edelleen merkittävänä toimijana. Lääketiede kehittyy ja potilasturvallisuuden ja potilaiden kokeman kohtelun kannalta on merkityksellistä, että on olemassa yhdistys joka ajaa juuri kilpirauhaspotilaiden asioita. Potilaan kuuleminen on merkityksellistä hoidon kannalta, sillä pelkkä viitearvoihin tuijottaminen kilpirauhassairauksien puhkeamisessa ei takaa oikeaa diagnoosia tai hoitoa.


Kiitän kaikkia yhdistyksen toiminnassa mukana olleita ja toivotan Lapin kilpirauhasyhdistykselle hyviä tulevia vuosia!


Sara Seppänen, Lapin sairaanhoitopiirin vpj.

Suomi Rakas, 3.12.2018

olet jo toisella vuosisadalla itsenäisyydessäsi. Kiitos, kun olen saanut kasvaa ja asua näin hienossa maassa. Olen saanut ponnistaa hyvältä ja vakaalta pohjalta elämääni. Vaikka myrskyjä on matkallani ollutkin, sinä olet seisonut tolpillasi ja vakaana. Sinullakin on omat, vielä suuremmat myrskysi ollut. Miten upeaa että sinä ja menneet sukupolvet niistä selviydyitte!Olen erityisen kiitollinen vapaudesta olla oma itseni. Siitä, että saan ilmaista mielipiteeni ja hoitaa yhteisiä asioita erilaisissa luottamustoimissa. Suomessa naiset ja miehet ovat saaneet rakentaa yhteistä kotimaatamme tasa-arvoisina. Tämä ei olisi niin kaunis maa, mikäli puolet kansalaisista olisi vähempiarvoisia.


Olen kiitollinen koulutuksesta. Kouluaikojen ihanista opettajista, joista moni oli hyviä ja muutama vähän vähemmän hyvä. Olen onnellinen, että saan toimia nyt itse tuossa roolissa ja tehdä parhaani lasten sivistyksen eteen. Suomalaisia opettajia tullaan nyt katsomaan Aasiasta saakka. Toivon, rakas Suomi, että pidät huolta opettajistasi, jotka kasvattavat tulevaisuutta ja luovat sivistykselle pohjaa.


Olen kiitollinen että saan olla äiti Suomessa. Olin paitsi onnellinen, myös tyytyväinen opiskelijaäiti lasten syntyessä, ja osasin arvostaa minimiäitiyspäivärahaa, äitiyspakkausta ja ilmaista neuvolaa.


Kiitos Suomi niin monesta hyvästä mitä lapsilleni annat. Esimerkiksi jokapäiväinen kouluruoka on harvinaisuus, jota emme osaa arvostaa.


Voi kun emme antaisi omaamme pois, emmekä vähättelisi tai häpeäisi omaa kulttuuriamme. Toivon, että jatkossakin siniristilippu liehuu, suvivirsi soi, jokamiehen oikeudet säilytetään, vesi on yhteinen omaisuutemme, kaikki saavat pukeutua kuten haluavat, lapset voivat turvallisesti kävellä kouluun, kenenkään ei tarvitse pelätä kadulla, suomen kieli säilyy yhtä kauniina ja elinvoimaisena kuin nyt, luonto voimavaramme ja menneiden sukupolvien työ on arjessakin ylpeydenaihe.Suomi, me osaamme suojella sinua. Minä osaltani aion sen tehdä.


Sara
Lapikas ry:n vuosijuhla


Onnittelut 43-vuotiaalle Lapikkaalle, Lapin yliopiston vanhimmalle ainejärjestölle joka on perustettu vuonna 1975!


Rovaniemen kaupungin edustajana on kunnia olla tuomassa tervehdystä teille opettajaksi opiskeleville! Rovaniemi on koulutuskaupunki ja mielestäni on tärkeää tiivistää yhteistyötä ja kuulla kokemuksianne Rovaniemestä opiskelijakaupunkina ja mahdollisesti tulevaisuuden työnantajana.


Omat Lapikas muistoni ovat ainoastaan hyviä! Te elätte ainutlaatuista elämänvaihetta, ottakaa siitä kaikki irti ja nauttikaa. Minä muistelen nyt haikeudella 2000-luvun alkupuolen opiskeluaikojani opeopiskelijana. Parhaat ystävyyssuhteet ovat syntyneet tuolloin ja säilyneet tähän päivään saakka. Lapikas oli koti ja tiivis yhteisö. Mieleen ovat jääneet etenkin Leirikarin retkiviikonloput ja Soolin talvipäivät.


Muistot ovat tärkeitä, mutta vakavasti puhuttaessa, teistä toivottavasti mahdollisimman moni valitsee opettajan työn opintojen jälkeenkin. Työ on vaativaa ja rankkaakin, mutta samalla hyvin antoisaa. On tärkeää että ainejärjestöt ja myöhemmin opettajayhdistykset ovat aktiivisia yhteiskunnallisesti ja vuoropuhelua käydään niin kaupungin päättäjien, kuin kansallisella tasolla lainsäätäjien kanssa. Mikäli me opettajat emme pidä opetuksen puolia, niin kuka sen tekee?


Onnittelut vielä kerran Rovaniemen kaupungin puolesta 10.11.2018


Sara Seppänen, Rovaniemeläinen opettaja ja kaupunginhallituksen jäsen
Työn tekeminen ja tarjoaminen kannattavaksi

5.10.2018

Työn tarjoaminen ja tekeminen kannattavaksi

Suomi tarvitsee työtä. Lisää velkaa ottamalla emme saa taloutemme kurssia käännettyä uuteen nousuun. Suomi saadaan nousuun vain useamman ihmisen osallistumisella yhteiskuntaan työllä ja yrittäjyydellä

Tarvitsemme vakautta ja ennakoitavuutta verotukseen. Yritykset eivät uskalla investoida, mikäli verotus on jatkuvassa muutoksessa. Jotta uusia työpaikkoja syntyisi ja vanhat saataisiin säilytettyä, meidän tulee saada toimintaedellytykset yrittäjyyteen ja työn tekemiseen kannattavaksi ja kannustavaksi. Suomen yrityksistä yli 90 prosenttia on todella pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. Juuri nämä yritykset muodostavat sektorin johon uudet työpaikat syntyvät. Haluan että pienellä yrityksellä on mahdollisuus palkata työntekijöitä, kehittää ja kasvattaa toimintaansa. Keskisuurten, pienten ja mikroyrittäjien verotusta on kevennettävä ja työvoimakustannuksia pienennettävä sekä paikallista sopimista työehdoista lisättävä. Turha byrokratia ja sääntely rasittavat talouttamme, vaikeuttavat yrittämistä ja ylipäätään hankaloittavat ihmisten arkea ja elämää. Itsensä työllistämisen ja riskin ottamisen tulee olla kannattavaa. Työn tekemisen tulee aina olla kannattavampaa ja kannustavampaa kuin se ettei töitä tee. Ei ole oikein että pitkälle kouluttautunut ja ahkera työntekijä antaa omalla työllään ansaitsemastaan palkasta reilusti yli puolet verottajalle.

Voisimme ottaa mallia monesta euroopan maasta, mutta etenkin Sveitsistä. Sveitsin työllisyysaste on yli 80%. Luku pitää sisällään osa-aikatyötä tekevät ihmiset. Sveitsissä mahdollistetaan joustot ja lyhennetty työpäivä tai viikko. Sveitsin palkkataso on korkea kaikissa ammattiryhmissä. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoita ei säännellä juuri lainkaan.

Korkea työllisyysaste on palkansaajan paras turva. Sveitsissä pääse käytännössä töihin heti halutessaan.

Koulutuksen on vastattava työmarkkinoiden tarpeeseen. Tämä tarkoittaa myös työssäoppimisen uudenlaista arvostamista. Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä ja myös korkeakoulujen työharjoitteluiden osuutta ja tapaa kohdata työelämä on lisättävä.

Sara Seppänen

Sitä saa mitä tilaa (Kirjoitus julkaistu Lapin Kansassa)

12.12.2018
Odotitko saavasi vain rikkaan kulttuurin? Vain ja ainoastaan kivaa ja erilaista? Uudenlaista ruokakulttuuria ja pukeutumista? Maahanmuuttajatkin ovat ihmisiä, hyvässä ja pahassa. Ongelmia ei voi kuitenkaan lakaista maton alle.


Minä haluan auttaa hädänalaisia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisin sinisilmäinen. Moni halusi auttaa 2015 alkaneen pakolaiskriisin aikaan. Ero hädänalaisiin ihmisiin oli kuitenkin selvä näiden nuorten miesten kohdalla, jotka saapuivat eurooppaan ja Suomeen.


Kulttuuri, jossa mies kasvaa olemaan ylempiarvoinen, väkivaltainen tai alistava toista sukupuolta ja liberaalia yhteiskuntaa kohtaan, on räikeässä ristiriidassa meidän eurooppalaisten, länsimaisten arvojemme kanssa. Arvot eivät tipahda rajalle, kun astutaan Suomen puolelle. Ne eivät myöskään muutu yhdellä tai kahdella infolla vastaanottokeskuksessa. Arvojen kohtaamisen eteen tulee tehdä töitä.


Maahanmuuttopolitiikan on oltava hallittua. Me haluamme Suomeen osaavia ihmisiä. Olen keskustellut useiden koulutettujen maahanmuuttajien kanssa. Suomessa koulutetulla maahanmuuttajalla on vaikeuksia työllistyä ja tähän problematiikkaan tulee pureutua. On Suomen edun mukaista, että koulutettu maahanmuuttaja pääsee mahdollisimman nopeasti töihin Suomessa. Useissa ammattiryhmissä kielivaatimusten suhteen tulee tehdä uudelleen tarkastelua. Suomessa pitää olla mahdollista menestyä, vaikka kielitaitoa ei olisikaan.


Turvapaikkaleirit kriisimaiden läheisyydessä ja avun tarjoaminen hädässä oleville on aidosti mahdollista. EU:n politiikalta tulee vaatia enemmän ja parempaa maahanmuuttopolitiikan hoitoa.


Oulun järkyttävät lasten hyväksikäytöt ja raiskaukset ovat esimerkki kehityssuunnasta johon emme halua olla matkalla. Rikollisten karkoittamiseksi tulee tehdä tuntuvia toimenpiteitä. Selityksenä ei kelpaa, että kyllä suomalaisetkin tekevät rikoksia. Kansalaisuus rikollisilta välittömästi pois ja kaikki prosessit turvapaikan saamisen osalta jäihin. Rikolliset palatkoon kotimaihinsa, heidän kohtalo ei ole meidän vastuulla.

Puhe Ruskayhdistyksen juhlassa

Arvoisat juhlavieraat ja hyvät Rovaniemen Ruskayhdistys ry:n jäsenetOlen kiitollinen saadessani tulla tervehtimään teitä kunnioitettavaan ikään ehtineen yhdistyksenne juhlassa.


Te kaikki teette upeaa yhteistä työtä vapaaehtoisuuteen perustuen. Me ihmiset ikään katsomatta kaipaamme yhteisöllisyyttä, iloisia tapaamisia, hetkiä yhdessä ja kuulumisten vaihtamista. On mahtava olla täällä juhlassanne ja kuulla kiireettä ajatuksianne. Kiirettä yhteiskunnassamme riittää ja omassa arjessanikin välillä unohtuu se tärkein, eli kohtaaminen.


Elämänkokemuksellanne teillä on valtavasti annettavaa myös meille nuoremmille sukupolville. Tästä olen todella kiitollinen. Ilman teitä, ei olisi meitä.

Rovaniemen Seudun Ruskayhdistys ry on perustettu vuonna 1978. Olette kulkeneet yhdistyksenä hienon pitkän matkan. Yhdistyksenne toimintaperiaatteena on toimia eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvojana, sekä edistää jäsenistön hyvinvointia sosiaalisin tapaamisin ja kerhojen merkeissä. Nämä ovat tärkeitä asioita joita meidän nuorten tulee teille omalta osaltamme mahdollistaa. Olette vuosikymmenien ajan rakentaneet meille nuoremmille suomalaisille hyvinvointiyhteiskuntaa. Me nuoret olemme teille kiitollisia viitoittamastanne ja pohjustamastanne vahvasta tiestä. Sillä vahvalla tiellä meidän nuorempien on ollut helppo kulkea, kiitos teidän.


Haluan omalta osaltani kääntää yhteiskunnallisen keskustelun vanhusten osalta voimavaroihin.


Ikääntyminen tarkoittaa että yhteiskunta on kehittynyt ja onnistunut. Vanhukset ovat terveempiä ja elävät pidempään. Me kaikki ikäännymme varmuudella. Keskusteluissa korostuu aivan liikaa ikärakenteen muutokset negatiivisessa valossa ja vaikutukset taloudelle. Ymmärrän että huoltosuhde huolettaa meitä kaikkia, mutta ikääntymisen arvosta yhteiskunnalle puhutaan aivan liian vähän.


Ikääntyvien ihmisten taloudellinen ja sosiaalinen pääoma tulee kääntää positiiviseksi voimavaraksi. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna iäkkäät ihmiset tulee nähdä kuluttajina, jotka omilla valinnoillaan vaikuttavat yhteiskunnan palvelutarjontaan. Ikäihmisten palvelut tarvitsevat myös työvoimaa ja vaikuttavat työllisyyslukuihin positiivisesti. Kulttuuriperinne, juuret ja kokemustieto ovat esimerkkejä sosiaalisesta pääomasta. Myös kyky luoda luottamusta ihmisten välillä, yhteisöön ja yhteiskuntaan on on arvokasta pääomaa. Tietämys yhteiskunnan ylä- ja alamäistä vuosien aikana tuo näköalaa ja kokemusta jota nuoremmilla ei ole. Tämä kaikki tulee hyödyntää yhteiskunnassa paremmin ja ottaa vanhukset tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa.

Olen iloinen, että saan olla tänään kanssanne, teidän tien viitoittajien meille nuoremmille. Me nuoret olemme siitä kovasti teille kiitollisia. Toivotan teille oikein paljon tärkeitä ja hienoja yhdistystoimintanne vuosia. Teille kaikille oikein hyvää vointia, terveyttä ja hyvää pian alkavaa joulun odotusta.

Kiitos.

Sitä saa mitä tilaa (Kirjoitus julkaistu Lapin Kansassa)

Sitä saa mitä tilaa (Kirjoitus julkaistu Lapin Kansassa)

12.12.2018
Odotitko saavasi vain rikkaan kulttuurin? Vain ja ainoastaan kivaa ja erilaista? Uudenlaista ruokakulttuuria ja pukeutumista? Maahanmuuttajatkin ovat ihmisiä, hyvässä ja pahassa. Ongelmia ei voi kuitenkaan lakaista maton alle.


Minä haluan auttaa hädänalaisia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisin sinisilmäinen. Moni halusi auttaa 2015 alkaneen pakolaiskriisin aikaan. Ero hädänalaisiin ihmisiin oli kuitenkin selvä näiden nuorten miesten kohdalla, jotka saapuivat eurooppaan ja Suomeen.


Kulttuuri, jossa mies kasvaa olemaan ylempiarvoinen, väkivaltainen tai alistava toista sukupuolta ja liberaalia yhteiskuntaa kohtaan, on räikeässä ristiriidassa meidän eurooppalaisten, länsimaisten arvojemme kanssa. Arvot eivät tipahda rajalle, kun astutaan Suomen puolelle. Ne eivät myöskään muutu yhdellä tai kahdella infolla vastaanottokeskuksessa. Arvojen kohtaamisen eteen tulee tehdä töitä.


Maahanmuuttopolitiikan on oltava hallittua. Me haluamme Suomeen osaavia ihmisiä. Olen keskustellut useiden koulutettujen maahanmuuttajien kanssa. Suomessa koulutetulla maahanmuuttajalla on vaikeuksia työllistyä ja tähän problematiikkaan tulee pureutua. On Suomen edun mukaista, että koulutettu maahanmuuttaja pääsee mahdollisimman nopeasti töihin Suomessa. Useissa ammattiryhmissä kielivaatimusten suhteen tulee tehdä uudelleen tarkastelua. Suomessa pitää olla mahdollista menestyä, vaikka kielitaitoa ei olisikaan.


Turvapaikkaleirit kriisimaiden läheisyydessä ja avun tarjoaminen hädässä oleville on aidosti mahdollista. EU:n politiikalta tulee vaatia enemmän ja parempaa maahanmuuttopolitiikan hoitoa.


Oulun järkyttävät lasten hyväksikäytöt ja raiskaukset ovat esimerkki kehityssuunnasta johon emme halua olla matkalla. Rikollisten karkoittamiseksi tulee tehdä tuntuvia toimenpiteitä. Selityksenä ei kelpaa, että kyllä suomalaisetkin tekevät rikoksia. Kansalaisuus rikollisilta välittömästi pois ja kaikki prosessit turvapaikan saamisen osalta jäihin. Rikolliset palatkoon kotimaihinsa, heidän kohtalo ei ole meidän vastuulla.

Julkisilla hankinnoilla alueelle elinvoimaa!


Kuntien rooli on merkittävä oman kunnan alueen elinvoimaisuuden lisääjänä. Lapin kunnissa julkisten ostojen yhteishinta on 741Me. Kyse on merkittävästä rahasta aluetalouden näkökulmasta. Lapin kuntien ostot ovat kuitenkin harvojen tiedossa. HANDATA-selvityksessä syys-lokakuulta 2018 yhdenkään Lapin kunnan osalta ei oltu julkaistu ostolaskujen tietoja. Ostoista vain osa kilpailutetaan ja tämän tulee muuttua!


Kunnallisten hankintojen toimijat ovat todella pieniä. Suomen kunnista 81 prosenttia on enintään 20 000 asukkaan kuntia ja Suomen yrityksistä 93,4 prosenttia on Mikro-yrityksiä eli alle kymmenen hengen yrityksiä.


Kuntien tulee valmistella ja tiedottaa hankinnoista niin hyvin, että näillä mikroyrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Tätäkin tärkeämpää on pilkkoa hankinnat, jotta paikalliset pienet yritykset kykenevät kilpailutukseen osallistumaan tai muodostamaan yritysten yhteenliittymiä. Kilpailutuksen laadinnassa on oltava tarkkana, että ehtoihin ei laadita liian tiukkoja ja tarjontaa rajaavia ehtoja. Tulee myös muistaa, että edullisin hinta ei todellakaan takaa laatua!


Kunnan päätöksillä on merkittäviä yritysvaikutuksia. Kunnat käyttävät vuosittain kymmeniä miljardeja palvelu- ja tavarahankintoihin ja investointeihin. Kyse on näkökulman vaihtamisesta. Kunnan tulee ensisijaisesti huomioida oman kunnan elinkeinoelämän tarpeet. On muistettava että hankintalaki ohjaa ensisijaisesti menettelyä ja se, minkälaisia hankinnat ovat on kiinni tilaajasta.


Julkinen hankinta tulee nähdä ensisijaisesti mahdollisuutena! Kilpailutuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja vuoropuhelua yritysten suuntaan tulee lisätä. Meidän on siirryttävä miettimään jokaisen hankinnan vaikuttavuutta aluetalouteen!


Tulevan maakunnan kannalta on erittäin merkityksellistä se, että jokainen kunnan päättäjä ja virkamies tiedostaa yhteisten verovarojen käytön merkityksen maakunnan talouden näkökulmasta.


Sara Seppänen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kouluille

Rovaniemen kaupunginvaltuusto

Aloite 22.10.2018

Sara Seppänen, kaupunginvaltuutettu


Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kouluilleNuorten ja lasten määrä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on kasvanut rajusti eri puolilla maata. 13–17-vuotiaita nuoria on tullut hoitoon lisää erityisesti muutaman viime vuoden aikana. Kasvu on näkynyt koko maassa.

Useissa sairaanhoitopiireissä puhutaan useiden kymmenien prosenttien kasvusta lähetteiden määrässä. Myös avohoidon lähetteet ovat kasvaneet. Rovaniemellä lähetteiden määrä on kasvanut viime vuodesta Nuorisopsykiatrian osalta 56 prosenttia ja lasten osalta 10 prosenttia.

Tilanne on hälyttävä ja akuutti. Meidän on kaupunkina reagoitava tähän nopeasti.

Espoossa kokeiltiin viime vuonna aivan uudenlaista masennuksen hoitoa, joka vietiin suoraan kouluihin. Yli 60 yläkoulujen työntekijää koulutettiin antamaan nuorille käytännönläheistä ja lyhytkestoista terapiaa. Hoito oli erittäin tehokasta, ja tulokset yllättivät positiivisesti. Terapiakertoja oli kaikkiaan kuusi.

Rovaniemellä toteutetaan myös Varhaisen mielenterveyden häiriön riskin arviointia muutamalla koululla (Varhaintyö), yhdessä perusterveydenhuollon ja oppilashuollon (hyvinvointityöryhmä) kanssa. Nuorisopsykiatrian varhain -toiminta on konsultatiivista palvelua yläkouluikäisten nuorten kanssa työskenteleville ja tapahtuu nuoren omassa ympäristössä peruspalveluiden kanssa, tarvittaessa kutsutaan moniammatillinen tiimi koolle.

Työpari kutsutaan koolle koulun hyvinvointiryhmän toimesta, tapaamiskertoja 1-5. Tiimissä työskentelee sairaanhoitaja ja mielenterveyshoitaja, joilla on mahdollisuus konsultoida nuorisopsykiatria. Nuoren ja perheen asiakkuus säilyy peruspalveluissa.

Opettajien aika ei riitä opetustyön hoitamisen ohella mielenterveystyöhön. Koulujen on saatava apua kasvavaan ongelmaan. Koulussa paikan päällä vieraileva koulutettu mielenterveyshoidon ammattilainen olisi helposti tavoitettavissa ja apu saataisiin nopeasti huonovointiselle lapselle tai nuorelle.


Esitän että Rovaniemen kaupungin koulutoimi kartoittaa yhteistyössä peruskoulujen ja toisen asteen koulujen sekä LSHP:n mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön kanssa lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden jalkauttamisen koulujen arkeen.


Varhainen apu lapsen omassa tutussa ympäristössä voi ehkäistä monia isompia ongelmia ja sairastumista. Tämä olisi myös kustannustehokas toimintatapa.

Valtuustoaloite pyörätiestä!

Valtuustoaloite 18.6.2018


Jalankulku- ja pyöräilytien jatkaminen Ounasrinteentien perälle saakka

Ounasrinteentien varrella kulkee jalankulku- ja pyöräilytie. Tämä tie päättyy Linnuntielle kääntyvään risteykseen. Ounasrinteentie jatkuu usean sadan metrin matkan, aina Suopunkitielle ja Linnuntielle asti. Ounasrinteen perällä asuu paljon lapsiperheitä ja koulumatka monella lapsella kulkee Linnuntien perältä kaupungin suuntaan Ounasrinteen koululle. Olisi tärkeää turvata turvallinen jalankulku- ja pyöräilytie Ounasrinteen kaikille asukkaille. Tämän pätkän varrella sijaitsee myös kaksi linja-autopysäkkiä.

Kaupungin on selvitettävä mahdollisuus rakentaa jalankulku- ja pyöräilytie Ounasrinteentien loppuun saakka.

Sara Seppänen